Klachtenregeling

Kinderopvang Het Droompaleisje heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. In eerste instantie is dat de Pedagogisch Medewerker van de groep. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de directie. Zij zijn het best te bereiken per email via  info@hetdroompaleisje.nl . Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend.

Klachtenloket

Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij het Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. Het klachtenloket kan ouders nader informeren rondom de situatie die wellicht vaker voorkomt in de kinderopvang. Ook adviseren zij u op welke wijze te handelen en ten slotte is het mogelijk dat zij bemiddelen bij een conflict. Het klachtloket is te bereiken via:www.klachtenloket –kinderopvang.nl

Geschillencommissie

Indien de klacht die u hebt als ouder ook ná een gang nar het klachtenloket niet is opgelost, kunt u om een uitsrpaak vragen van de Geschillencommissie. Kinderopvang Het Droompaleisje is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:
E
De kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht;
E
De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
E
De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.
E
In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.