Oudercommissie

In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat elk kinderdagverblijf verplicht is om een oudercommissie op te richten, om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kinderen te vergroten en ouders inspraak te geven in belangrijke aspecten van het beleid van de opvang. Ook Kinderopvang Het Droompaleisje B.V heeft sinds Juli 2015 een oudercommissie. Hieronder zullen we uitleggen wat de taken en doelstellingen zijn van de oudercommissie. 

Taak oudercommissie

De belangrijkste taak van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Als ouders willen we natuurlijk allemaal het beste voor onze kinderen en dit kan door ons als groep sterk te maken voor bepaalde zaken. De oudercommissie, die bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven ouders, draagt er zorg voor dat de belangen van de groep ouders van kinderen die Kinderopvang Het Droompaleisje B.V. bezoeken zo goed mogelijk worden behartigd. Om de belangen te behartigen kan de oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van kinderdagverblijf Het Droompaleisje. De oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht op het gebied van de kwaliteit van de opvang, de prijs van de opvang en de openingstijden.

Aanmelden voor de oudercommissie

Heb je als ouder interesse in het vertegenwoordigen van de groep ouders van kinderen die Het Droompaleisje bezoeken, dan kun je je aanmelden voor de oudercommissie via het mailadres van Het Droompaleisje.

Interne klachtenafhandeling

Kinderopvang Het Droompaleisje levert kwalitatieve kinderopvang en heeft continu haar focus gericht op de naleving van de kwaliteitsprocessen binnen haar organisatie. Desalniettemin kan het zijn dat u als ouder geconfronteerd wordt met een situatie waarover u niet of minder tevreden bent. U kunt dan uw onvrede/klacht middels een mail neerleggen bij de directie van Kinderopvang Het Droompaleisje. De directie verplicht zich hierop binnen zes weken te reageren. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie.

Geschillencommissie

Op 9 november heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Branche kinderopvang geïnformeerd over de verplichting om per 1 januari 2016 aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang.

Kinderopvang Het Droompaleisje heeft hier gehoor aangegeven door de locatie aan de Lissabonweg 1 per 1 januari 2016 te laten registreren bij de Geschillencommissie. Voor meer informatie verwijst Kinderopvang Het Droompaleisje u graag door naar de website van de Geschillencommissie www.degeschillencommisie.nl.

 

Voordelen

  • Persoonlijk & Betrokken
  • Huiselijke Sfeer
  • Rustig, Huiselijk & Veilig